FacebookZoeken

Advertentie

Algemenen Voorwaarden PDF Afdrukken E-mailadres

Artikel 1 Definities

Kickert Wijn De contracterende vestiging Kickert Wijn, eenmanszaak, gevestigd in Maastricht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50225553.

Wederpartij Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of onderneming die een overeenkomst aangaat met Kickert Wijn.

Partijen Kickert Wijn en wederpartij

Artikel 2 Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze voorwaarden

Lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tusse Kickert Wijn en de

Wederpartij voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Lid 2 De wederpartij met wie eerder op grond van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is

Aangegaan, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle daarna volgende

Overeemkomsten tussen Kickert Wijn en de wederpartij in te stemmen

Lid 3 Kickert Wijn is niet gebonden aan algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden zoals gehanteerd door

de wederpartij indien en voor zover die afwijken van de algemene voorwaarden van Kickert Wijn. Toepassing

van eventuele andere algemene voorwaarden, wordt door Kickert Wijn expliciet afgewezen. In plaats van de

door de wederpartij gehanteerde voorwaarden gelden de Kickert Wijn voorwaarden. In elk geval komt aan de

verwijzing van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden geen werking toe, wanneer daarbij niet

tevens de toepasselijkheid van de Kickert Wijn voorwaarden van de hand is gewezen, conform hetgeen is

bepaald in artikel6:225 lid BW.

Lid 4 Indien enig beding uit deze voorwaarden vernietigd wordt, blijven de overige bedingingen in deze

algemene voorwaarden volledig van kracht. In dat geval worden partijen geacht in overleg te treden teneinde een vernietigd beding te converteren in een geldig beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het vernietigd beding in acht dient te worden genomen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Lid 1 Alle offertes en aanbiedingen van Kickert Wijn zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Lid 2 Kickert Wijn kan niet aan zijn offertes of aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Lid 3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Lid 4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kickert Wijn daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kickert Wijn anders aangeeft.

Artikel 4 Contractduur, leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst

Lid 1 De overeenkomst tussen Kickert Wijn en de wederpartij wordt aangegaan voor de in de overeenkomst nader te bepalen bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien parijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Lid 2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Kickert Wijn derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kickert Wijn dient daarbij een redelijk termijn te worden aangeboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Lid 3 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Kickert Wijn gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Kickert Wijn daardoor direct of indirect ontstaan.

Lid 4 Indien Kickert Wijn met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Kickert Wijn niettemin ten allen tijden gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een prijsstijging van lonen grondstoffen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Lid 5 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van boek6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden,, tenzij Kickert Wijn alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Kickert Wijn rustende verplichting ingevolge een wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Betaling

Lid 1a De wederpartij draagt er zorg voor dat de factuur van Kickert Wijn binnen de tussen partijen afgesproken betalingstermijn wordt voldaan, zoals vermeld op de overeenkomst dan wel offerte. Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op een door Kickert Wijn aangegeven Bankrekeningnummer en of gironummer.

Lid 1b Indien facturen op enige wijzen niet of pas op een later tijdstip door de wederpartij worden betaald, houdt Kickert Wijn zich het recht voor om zonder ingebrekestelling of aanmaning over het openstaande bedrag een rente van 1% per kalendermaand te berekenen, of indien hoger, de wettelijke rente te berekenen over de openstaande vorderingen, als omschreven in artikel 6:119a BW. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als hele kalendermaand.

Lid 2 Uitsluitend betaling aan Kickert Wijn conform lid 1 verricht bevrijdend voor de wederpartij. Het door de wederpartij rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan medewerkers is niet toegestaan en levert derhalve geen grond op voor enige schuldvermindering of verrekening.

Lid 3 In geval van verzuim is de wederpartij verplicht tot betaling van de wettelijke rente bij handelstransacties, als omschreven in artikel 6:119a BW.

Lid 4 Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:

- 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan €1.500,- bedraagt,

- 15% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minstens €1.500,- en minder dan 3.750,- bedraagt,

- 10% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minstens €3.750,- bedraagt

Kickert Wijn kan deze kosten zonder enig nader bewijs in rekening brengen zodra Kickert Wijn de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. Het voorgaande laat onverlet het recht van Kickert Wijn in geval dat het bedrag, dat op basis van genoemde percentages werd berekend, niet kostendekkend is, de meerkosten eveneens in rekening worden gebracht.

Lid 5 In geval afgesproken betalingstermijnen zijn overschreden, houdt Kickert Wijn zich het recht voor om, los van de maatregelen zoals hiervoor genoemd, bij nieuwe uitvragen de verkooptarieven te verhogen.

Artikel 6 Klachten

Lid 1 Klachten terzake van de door Kickert Wijn geleverde producten of de door Kickert Wijn toegezonden facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk bij Kickert Wijn kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Lid 2 Een ingediende klacht schort de betalings verplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Lid 1 Alle door Kickert Wijn in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Kickert Wijn totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Kickert Wijn gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Lid 2 Door Kickert Wijn geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige wijze te bewaren.

Lid 3 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kickert Wijn veilig te stellen.

Lid 4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Kickert Wijn daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Lid 5 Voor het geval Kickert Wijn zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Kickert Wijn en door Kickert Wijn aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kickert Wijn zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

Lid 1 De door Kickert Wijn te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Kickert Wijn kan in dat geval andere garantie-en andere voorwaarden stellen terzake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Lid 2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Kickert Wijn verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders vermeld.

Lid 3 Ieder vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig os oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/ of door derden wanneer , zonder schriftelijke toestemming van Kickert Wijn, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Kickert Wijn geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden ( zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperatuurschommelingen) et cetera.

Lid 4 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen schriftelijk aan Kickert Wijn te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen terstond doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kickert Wijn te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Kickert Wijn in staat is adequaat te handelen. De wederpartij dient Kickert Wijn in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichtingen niet op. De wederpartij blijft in dit geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

Lid 5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Lid 6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Kickert Wijn de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retour zending niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Kickert Wijn vervangen of zorgdragen voor het herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de te vervangen zaak aan Kickert Wijn te retourneren en de eigendom daarvan aan Kickert Wijn te verschaffen, tenzij Kickert Wijn anders aangeeft.

Lid 7 Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Kickert Wijn daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

Lid 8 Na verloop van de garantie termijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Lid 9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kickert Wijn en de door Kickert Wijn bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 9 Overmacht

Lid 1 Kickert Wijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Lid 2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kickert Wijn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kickert Wijn niet in staat is zijn verplichtingen uit na te komen. Werkstakingen in het bedrijf Kickert Wijn of van derden daaronder begrepen. Kickert Wijn heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kickert Wijn zijn verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3 Kickert Wijnkan gedurende de periode van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 4 Voor zoveel Kickert Wijn ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kickert Wijn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen te factureren. De wedpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Lid 1 Indien Kickert Wijn aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Lid 2 Kickert Wijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kickert Wijn is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Lid 3 Indien Kickert Wijn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kickert Wijn beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 4 De aansprakelijkheid van Kickert Wijn is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Lid 5 Kickert Wijn is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kickert Wijn aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kickert Wijn toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Lid 6 Kickert Wijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Vrijwaring

Lid 1 De wederpartij vrijwaart Kickert Wijn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kickert Wijn toerekenbaar is.

Lid 2 Indien Kickert Wijn uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Kickert Wijn zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kickert Wijn zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kickert Wijn en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 12 Geschillen

Lid 1 Op alle rechtsbeschikkingen waarbij Kickert Wijn partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Lid 2 De rechter in de vestigingsplaats van Kickert Wijn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kickert Wijn het recht het geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde rechter.

Lid 3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Maastricht, 20 Augustus 2010

 

NAVH Populairste Veilingen

  Titel Time Left Highest bid
1. SR SWISS Michelin ster luxe KOOKSET Expired No bids

NAVH Laatste Veilingen

  Titel Time Left Highest bid
1. SR SWISS Michelin ster luxe KOOKSET Expired No bids

NAVH Hoogste Veilingen

  Titel Time Left Highest bid
1. SR SWISS Michelin ster luxe KOOKSET Expired No bids

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!